Geweldloos verzet op school

Sinds de invoering van Passend Onderwijs en de Transitie Jeugdzorg  zien veel leraren zich in hun klas of school geconfronteerd met een groeiende groep leerlingen/studenten met gedragsproblemen. Geweldloos verzet vervangt geen methodiek of lesmethoden, maar biedt extra mogelijkheden om handelingsverlegenheid te doorbreken. Het is een aanvulling op wat leraren al in huis hebben en zeker niet overboord moeten gooien!

Samenwerking met elkaar, met het thuisfront en met de omgeving van de school vormt de kern van geweldloos verzet.  Leraren voelen zich sterker in hun gezag staan. Niet door de focus te leggen op het analyseren of diagnosticeren van de gedragsproblematiek maar veel meer op het de-escaleren en gezamenlijk verzet tegen onacceptabel gedrag. Het gaat dan niet alleen om externaliserend gedrag maar juist ook om internaliserende problematiek (schoolweigering).

(klik hier naar boek)

Reacties van docenten: 

‘Wat heb ik een tijd verdaan aan uitleggen en discussiëren, nu spreek ik mijn verwachtingen uit en de leerling weet precies waar hij aan toe is’.

‘Ik voel mij veel meer gesteund door mijn collega’s. Als het even niet lukt gaan we samen de klas in en vertellen de leerlingen wat we vanaf nu niet meer zullen accepteren.’

‘Ik onderschrijf van harte hoe deze interventie helpt om ook de samenwerking met ouders vorm te geven door samen op te trekken om gedragsproblematiek te verminderen. Noch ouders, noch leerkrachten staan er zo alleen voor. Ik ben er dan ook van overtuigd dat deze benadering leerkrachten helpt de dialoog met leerling en ouders vorm te geven, vooral daar waar het moeilijk is of soms zelfs onmogelijk lijkt.’